تاريخ نگار: نوشيروان
 
  روزنامک: ترديد جيمي کارتر به استاندارد بودن انتخابات فلوريدا در سالهاي 2000 Ùˆ 2004 Ù€ مسائل Ùˆ تردیدها در راي گيري الکترونيک Ùˆ غیر حضوری
7 مهر 1399 - 28 سپتامبر 2020

ترديد جيمي کارتر به استاندارد بودن انتخابات فلوريدا در سالهاي 2000 و 2004 ـ مسائل و تردیدها در راي گيري الکترونيک و غیر حضوری

جيمي كارتر رئيس جمهوری پیشین آمريكا كه يك مركز بين المللي براي نظارت بر انتخابات تاسيس كرده است در آستانه انتخابات نوامبر 2004 اين كشور چنين اظهار نظر كرد:
     "مسائل اخذ آراء در فلوريدا كه در سال 2000 آشگار، Ùˆ وارد تاريخ آمريكا Ùˆ تاريخ عموميِ دمکراسي شده است همچنان باقي خواهد ماند زيراکه رويدادهاي ثبت شده در تاريخ «حذف شدني» نيست. با وجود اين سابقه، با اين كه بيش از يك ماه Ùˆ چند روز به انتخابات سال 2004 باقي نمانده است نمي توان اطمينان داشت كه در اين استیت Ù€ فلوریدا Ù€ اين بارهم انتخابات منصفانه برگذار شود.".
     اين ترديد كارتر در مقاله اي به قلم او در یک روزنامهِ شهر واشنگتن (سپتامبر 2004) انعكاس يافته بود. وي در اين مقاله نوشته بود كه با اين وضعيت، انتخابات فلوريدا مطابق استاندارد جهاني نخواهد بود. وي اشاره كرده بود كه مسئول فعلي انتخابات فلوريدا همان روشي را در پيش گرفته است كه مسئول قبلي در سال 2000 داشت يعني اختلال در شمارش آراء Ú©Ù‡ نتيجه اش پيروزي جورج بوش بود.
     هنوز درباره روش راي دادن الکترونيک Ùˆ «حذف راي کاغذي با مراجعه شخص رای دهنده به محل رای گیری» ترديد ادامه دارد Ùˆ عقيده بر اين است Ú©Ù‡ آراء در صورت الکترونيک بودن، به صورت کاغذي هم انجام شود تا در صورت ترديد Ùˆ شکايت، آراء کاغذي شمرده شود Ùˆ اين نوع راي گيري معتبر باشد بويژه Ú©Ù‡ دشوار است سالمندان بتوانند کليدهاي دستگاه را هنگام راي دادن بخوبي تشخيص دهند Ùˆ بزنند. به علاوه اشتباه کامپيوري، دستکاري Ùˆ Ù‡Ú© Ùˆ ... زیاد است Ùˆ مدعی بسیار خواهد بود.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

 
 
 

 
 
 
برخي از رويدادهاي روز آغازگر يک فصل تازه در تاريخ اند و يا ريشه در گذشته دارند، پند و اندرز داده و يا اینکه، يک و حتی چند ضعف را نشان مي‎دهند، آغاز يک تحول و يا ارتکاب يک اشتباه را منعکس و از پايان فعاليت و حيات يک فرد و يا برهه ای حکايت مي‎کنند، هشدار مي‎دهند و از اين قبيل. «اين» را هم در رديف تاريخ نگاري ژورناليستي قرار داده‎اند که تهيه و تنظيم آن، کار يک «تاريخ نگار ـ روزنامه نگار» است.
ادامه مطلب

 
 
 
 
 
© Copyright 2013-2018   Historian-Nushiravan.com   All Rights Reserved.

Contact author: n.keihanizadeh(a)gmail.com